امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دسته: سایر رشته ها
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 530 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

ﭼﮑﯿﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻼت ﮐﺸﻮر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻼت ﭘﺪﯾﺪه ای ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺎ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ وﻓﻘﺪان ﺧﺪﻣﺎت وﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری، اﻋﺘﯿﺎد، ﻓﻘﺮآﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺤﻼت ﮔﺮدﯾ

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪانﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮیمقاله ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر