امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)

بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران) دسته: سایر رشته ها
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 936 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

ﭼﮑﯿﺪه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر، از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ، زﻣﺎن ﺑﺮ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دو دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)بافت فرسوده محله شهید خوب بخت تهران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر