امروز: چهارشنبه 22 مرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کارب

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کارب دسته: سایر رشته ها
بازدید: 39 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 652 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

ﭼﻜﻴﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ، راه ﻫﺎ و در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزﻣﺮه در ﺳﻄﺢ دﺷﺘﻬﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻣﺴﻴﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز درﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﻳﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رواﻧﺎب در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎ ی ﻫﻴﺪروﻟ ﻴﻜ ﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋ

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کاربمقاله کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کارب

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر