امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس

آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس دسته: سایر رشته ها
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ DEM اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﻗﻮﻣﻲ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﺷﻬﺮت دارد از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ) ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ً رودﻫﺎ و اﺻﻮﻻ ، راﻫﻬﺎ، ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ، ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﻲ ، ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺗﻌﻴﻴ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزوه آموزشی آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اسآماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر