امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ

آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ  ﺳﻮی  ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ دسته: سایر رشته ها
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 514 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

رﺷﺪ ﺑﯿﺶ ﺣﺪ از ﺟﻤ ﺑﺰرگ ﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ازﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻮازن در ﮐﺸﻮرو ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺖ ، ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺤﯿﻂ وﺑﻮﺟﻮدآﯾﺪ ازاﯾﻦ ، رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر